SqlParameter的用法

我有个数据访问层的类DBHelper,里面有个方法RunSQLReturnDT,用来执行sql语句,并返回DataTable。在业务逻辑层,我调用DBHelper.RunSQLReturnDT(sql).而我想在业务逻辑层的方法里,用SqlParameter的方法把sql语句处理一下,不用拼接的方法。该怎么做呢?

答:

例如添加:

StringBuilder strSql = new StringBuilder();
strSql.Append("insert into book(");
strSql.Appen("bookID,bookName,bookPrice)");
strSql.Append(" values (");
strSql.Append("@bookID,@bookName,@bookPrice)");
SqlParameter[] parameters = {
	new SqlParameter("@bookID", SqlDbType.Int,4),
	new SqlParameter("@bookName", SqlDbType.NVarChar,100),
	new SqlParameter("@bookPrice", SqlDbType.Int,4)};
parameters[0].Value = bookID;
parameters[1].Value = bookName;
parameters[2].Value = bookPrice;

然后连接数据库其他的都正常走~~
就是定义SqlCommand对象后
把SqlParameter循环赋值给SqlCommand对象就可以了
例如:
 

if (parameters!= null)
{
      foreach (SqlParameter parm in parameters)
      cmd.Parameters.Add(parm);//cmd为SqlCommand对象
}

 

THE END
< <上一篇
下一篇>>