linux怎么查询mq的maxmsgl,MQ消息队列搭建命令及方法

MQ 是一款稳定、安全又可靠的消息传递中间件。它使用消息和队列来支持应用程序、系统、服务和文件之间的信息交换。它可以简化和加速多个平台中不同应用程序和业务数据的集成。支持各种 API 和语言,并可以在本地、云和混合云中部署。

建立消息队列方法

1.在linux服务器192.168.0.151上新建两个队列管理器QM1:

mqm@mq:~> crtmqm QM1

2.启动QM1

mqm@mq:~> strmqm QM1

3.运行MQSeries命令

runmqsc QM1

4.创建QM1的通道:MSG_CHL

DEFINE CHANNEL ('MSG_CHL') CHLTYPE(SVRCONN) +

TRPTYPE(TCP) +

DESCR(' ') +

HBINT(300) +

MAXMSGL(4194304) +

MCAUSER('mqm') +

RCVDATA(' ') +

RCVEXIT(' ') +

SCYDATA(' ') +

SCYEXIT(' ') +

SENDDATA(' ') +

SENDEXIT(' ') +

SSLCAUTH(REQUIRED) +

SSLCIPH(' ') +

SSLPEER(' ') +

KAINT(AUTO) +

MONCHL(QMGR) +

COMPMSG(NONE) +

COMPHDR(NONE) +

SHARECNV(10) +

MAXINST(999999999) +

MAXINSTC(999999999) +

REPLACE

5. 创建侦听器:(端口号:7001)

DEFINE LISTENER ('LISTENER_TCP') +

TRPTYPE(TCP) +

IPADDR(' ') +

PORT(9000) +

BACKLOG(0) +

DESCR(' ') +

CONTROL(QMGR) +

REPLACE

6.创建QM2的队列:MSG_QUE

DEFINE QLOCAL ('MSG_QUE') +

PUT(ENABLED) +

DEFPSIST(YES) +

DEFPRESP(SYNC) +

CLWLUSEQ(QMGR) +

SCOPE(QMGR) +

GET(ENABLED) +

PROPCTL(COMPAT) +

DEFREADA(NO) +

MAXDEPTH(20000) +

MAXMSGL(4194304) +

USAGE(NORMAL) +

NOTRIGGER +

TRIGTYPE(FIRST) +

QDPMAXEV(ENABLED) +

QDPHIEV(DISABLED) +

QDPLOEV(DISABLED) +

STATQ(QMGR) +

MONQ(QMGR) +

ACCTQ(QMGR) +

DEFBIND(OPEN) +

REPLACE

7.重启消息队列管理器

结束本地队列管理器 endmqm MQ1

启动本地队列管理器 strmqm MQ1

若侦听没启动,执行 runmqlsr LISTENER_TCP

8.发送报文测试 运行

mqm@mq:~/sh> amqsput QR QM1

输入“this is a test!”,双击回车结束

9.通过队列深度或日志查看消息是否成功发送到队列上。

原文出处:https://www.cnblogs.com/zwh-Seeking/p/10937720.html

THE END
< <上一篇
下一篇>>